تبلیغات

ج1معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس میدهد درست است اما مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخته اند که ۹۰۰۰*۳=۲۷۰۰۰ و + ۲۰۰۰ میشه ۲۹۰۰۰ تومان!!!!اشتباه همین جاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و درواقع باید آنها رو از هم کم کرد.(۲۵+۲ تومان پول شاگرد =۲۷)یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.


ج2

1 2 3 4 5
رنگ زرد آبی قرمز سبز سفید
کشور نروژ دانمارک انگلیس آلمان سوئد
سیگار دانهیل بلندز پالمال پرنس بلومستر
حیوان گربه  اسب پرنده ماهی سگ
نوشیدنی آب چای شیر قهوه آبجو

مرد آلمانی


ج3

اول جمع 2 تا عدد رو به دست می آوریم. بعد عدد به دست آمده رو ضرب در عدد اولی می کنیم. از این طریق جواب رو به دست

میاریم.                                                                 21 = 4 + 3


ج4 یکی از کلیدهارو روشن کرده و پنج شش دقیقه بعد انرا خاموش کنید.حالا کلید دیگری را روشن کنید و به اطاق چراغها بروید.

چراغی که روشن است مربوط است به کلید دوم.دو چراغ دیگر را لمس کنید انکه گرم است مربوط است به کلید اول والبته ان که سرد است مربوط است به کلید سوم.