تبلیغات
★۩قصــــــر ســــــرگرمی۩★ ★۩قصــــــر ســــــرگرمی۩★ - امتیازگذاری تست روانشناسی 2
 

امتیازگذاری تست روانشناسی 2

کاری از نویسنده زحمت کش: mohammad Reza موضوعات: سرگرمی،  مطالب جالب، 

 

سلام....کسایی که تست روانشناسی 2 را دادن بیان اینجا.

سؤال 1: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سؤال 2: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال 3: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

سؤال 4: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)

سؤال 5: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)

سؤال 6: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

سؤال 7: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)

سؤال 8: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱امتیاز)

سؤال 9: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال 10: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)

 

() نظرات